18:22, ngày 03/08/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

BẢNG TỔNG HỢP CHẤM CÔNG

Từ ngày Tới ngày Đơn vị In thống kê
STT ID Họ tên Đơn vị Thời gian có mặt Thời gian vắng mặt Ghi chú
Ngày Buổi Giờ Tỉ lệ (%) Đến muộn Về sớm
Lần Phút Lần Phút