22:00, ngày 11/07/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê

BẢNG CHẤM CÔNG

Từ ngày 01/05/2020 đến ngày 30/05/2020

Id: 132 Nguyễn Văn Quý Đơn Vị: Sở TN và MT In chi tiết
Ngày Thứ Sáng Chiều Đi muộn Về Sớm Thờ gian có mặt Ghi chú
Vào Ra Vào Ra Lần Thời gian Lần Thời gian Ngày Buổi Tỉ lệ%
11/05/2020 2 07:24 11:34 13:25 17:08 0 0 0 0 1 2 105.04
12/05/2020 3 0 0 0 0 0 0 0
13/05/2020 4 07:20 11:33 13:26 17:05 0 0 0 0 1 2 105.17
14/05/2020 5 07:28 11:33 13:26 17:04 0 0 0 0 1 2 102.98
15/05/2020 6 0 0 0 0 0 0 0