22:00, ngày 11/07/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê

BẢNG CHẤM CÔNG

Từ ngày 01/05/2020 đến ngày 30/05/2020

Id: 122 Bùi Mạnh Tuyên Đơn Vị: Sở Tài chính In chi tiết
Ngày Thứ Sáng Chiều Đi muộn Về Sớm Thờ gian có mặt Ghi chú
Vào Ra Vào Ra Lần Thời gian Lần Thời gian Ngày Buổi Tỉ lệ%
22/05/2020 6 07:16 11:31 0 0 0 0 1 1 106.4