21:38, ngày 11/07/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

Thống kê

BẢNG CHẤM CÔNG

Từ ngày 01/05/2020 đến ngày 30/05/2020

Id: 115 Nguyễn Đức Toàn Đơn Vị: Sở LĐTB và XH In chi tiết
Ngày Thứ Sáng Chiều Đi muộn Về Sớm Thờ gian có mặt Ghi chú
Vào Ra Vào Ra Lần Thời gian Lần Thời gian Ngày Buổi Tỉ lệ%
08/05/2020 6 06:48 11:30 0 0 0 0 1 1 117.14
11/05/2020 2 13:07 17:01 0 0 0 0 1 1 111.47
13/05/2020 4 06:56 11:34 13:21 17:01 0 0 0 0 1 2 110.7
14/05/2020 5 13:18 17:02 0 0 0 0 1 1 106.57
15/05/2020 6 0 0 0 0 0 0 0